Privacyverklaring

Indorama Ventures Europe B.V. (IVE) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van sollicitanten op een rechtmatige wijze. 

In deze privacyverklaring leggen wij je uit:

 1. waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen;
 2. welke persoonsgegevens wij verzamelen;
 3. met wie wij jouw persoonsgegevens delen;
 4. hoe we omgaan met internationale doorgifte;
 5. hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren;
 6. hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen;
 7. wat jouw rechten zijn;
 8. hoe je bezwaar kunt maken;
 9. hoe je ons kunt bereiken.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst. Je kunt hieraan geen contractuele rechten ontlenen. IVE kan deze verklaring bijwerken of hierin wijzigen aanbrengen. De meest recente versie van deze verklaring staat gepubliceerd op onze website http://werken-bij-indoramaventures.nl/

Waarom wij verzamelen jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor ons wervings- en selectieproces.

 • De persoonsgegevens gebruiken wij om contact met je op te nemen over het verloop van de sollicitatieprocedure; 
 • We gebruiken jouw sollicitatie om jouw ervaring, vaardigheden, kwalificaties, interesse en geschiktheid voor de vacature te beoordelen;
 • Wij houden een administratie bij met betrekking tot het wervings- en selectieproces van IVE. 

Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken als dat onverhoopt nodig is voor het voeren van verweer in juridische procedures of in reactie op klachten of claims.

De verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden zijn noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om ons wervings- en selectieproces op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manier vorm te geven en ter verdediging van onze rechten in het geval van een geschil. 

Deze verwerkingen zijn dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG‘).

Als je bij ons in dienst treedt dan nemen wij jouw CV en jouw motivatiebrief op in jouw personeelsdossier. Je ontvangt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een aparte privacyverklaring over de verwerking van jouw persoonsgegevens gedurende en na afloop van het dienstverband.

Wij maken in ons wervings- en selectieproces geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij jouw sollicitatie, zoals je naam, adres en woonplaats, leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, C.V. en motivatiebrief. 

Andere categorieën persoonsgegevens kunnen we van derden ontvangen, namelijk:

 • referenties die wij ontvangen van door jou opgegeven referenten (indien wij contact op willen nemen met een referent dan informeren wij jou hier op voorhand over);
 • een assessment rapport dat wij ontvangen van een door ons ingeschakeld assessmentbureau (indien van toepassing).

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Binnen IVE krijgen die personen toegang tot jouw persoonsgegevens die betrokken zijn bij de werving, zoals onze HR-afdeling, de (toekomstig) leidinggevende en andere werknemers die betrokken zijn in (de besluitvorming over) de sollicitatieprocedure.

Wij delen jouw persoonsgegevens met ICT-dienstverleners zoals onze websitebeheerder en leverancier voor server en ICT onderhoud. Met deze partijen hebben wij contracten gesloten waarin is vastgelegd dat zij jouw gegevens vertrouwelijk en conform de geldende privacywetgeving moeten behandelen. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met:

 • externe dienstverleners die betrokken zijn in de sollicitatieprocedure, zoals assessment bureaus.  Wij delen uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • publieke, overheids- en opsporingsinstanties en andere partijen. Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met deze derden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten.

 Internationale doorgifte
Wij slaan jouw persoonsgegevens op in Nederland. Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zonder adequaat beschermingsniveau dan zullen wij je hiervan vooraf op de hoogte stellen en zullen wij passende waarborgen treffen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Als wij na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst met je aangaan dan bewaren wij jouw gegevens in jouw personeelsdossier. 

Als je niet bij IVE in dienst treedt dan vernietigen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wij kunnen een langere bewaartermijn toepassen wanneer deze informatie noodzakelijk is in verband met een (dreigend) geschil.

We kunnen je na afloop van de sollicitatieprocedure toestemming vragen om jouw contactgegevens en C.V. nog drie maanden te bewaren zodat we contact met je kunnen opnemen indien wij een passende vacature hebben (ar. 6 lid 1 sub a AVG).

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij zetten ons in om jouw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang toe hebben, 

Wat zijn jouw rechten?
Op grond van de privacywetgeving heb je bepaalde rechten. Hieronder tref je een overzicht aan van jouw rechten. Wij wijzen erop dat dit geen algemene rechten betreft: er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn waardoor je geen of slechts beperkt beroep op een recht kunt doen.

 • Recht op inzage
  Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie. Om een verzoek tot inzage in te dienen, kun je het volgende formulier invullen: Recht op inzage.
 • Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn. Om een verzoek tot rectificatie in te dienen, kun je het volgende formulier invullen: Recht op rectificatie.
 • Recht op wissen gegevens
  Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd. Je kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen. Voor meer informatie of om een verzoek tot verwijdering in te dienen, kun je het volgende formulier gebruiken: verzoek om gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van jouw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij jouw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken. Voor meer informatie of om een verzoek tot beperking in te dienen, kun je het volgende formulier gebruiken: verzoek om beperkte verwerking van gegevens.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken.

In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming:
Autoriteit Persoonsgegevens
Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Bezwaar maken
Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie hiervoor onder ‘Waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen’). Je kunt daartoe contact zoeken met het Privacy Team.

Contact
Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact op via email: privacy@nl.indorama.net

Postadres:
Indorama Ventures Europe B.V.
T.a.v. afd. Human Resources
Markweg 201
3198 NB  EUROPOORT